اگر می خواهید صداها و آهنگ ها رو با صدای بلند گوش کنید این ترفند را ببینید.