کارتون نقاش باشی، چطوری نقاشی بکشیم؟، این قسمت نقاشی لباس یک عروسک.