گل زیبا حاصل همکاری جمعی بازیکنان مس که توسط فراز امام علی وارد دروازه پیکان شد