این جنگ نابرابره، یه طرف یه لشگره یه طرف یه مادره، این جنگ نابرابره، یه طرف ضربه پا یه طرف میخ دره؛ در هیأت فاطمیون قم بانوای کربلایی محمد جواد احمدی دی ماه نود و نه حسینیه فاطمیون قم