مجلس برای سال آینده چه تغییری در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد؟