هادی چوپان قهرمانی زجرکشیده در رشته بدنسازی است که قهرمانی جهانی جز افتخارات اوست در این کلیپ بخشی از زندگی اش را بیان می کند.