قدرت مطلق خداست اگر خدا باهات باشه تو قوی تر از همه دنیایی هستی که روبروته