ای ماه آسمونی شد وقت روضه خونی، خانومه خونه ی من حیف شد نشد بمونی؛ مناسب برای استوری و وضعیت واستاپ با صدای محمد حسین حدادیان | فاطمیه 99