برشی طنز از برنامه سلام صبح بخیر پخش شده از شبکه سه سیما که از منع تردد صحبت می کنند