بخشیدن جان در راه جانان، در مکتب تو پایان عشق است، هستی تو تنها سرباز مولا، یک کوچه گاهی میدان عشق است؛ سرود مادر هستی که توسط گروه سرود ری نوا اجرا شده است.