گل های عالم را معطر کرده بویت، ای آن که می گردد زمین در جست و جویت، یادش بخیر آن روزها ریحان به ریحان، می چید پیغمبر بهشت از رنگ و بویت؛ آیینه خوانی شعر ذرات عالم توسط شاعر آیینی سید حمید رضا برقعی