هر موقع گیره های زیبا داشتید و خواستید روسری با گره دوبل ببنید می تونید از این فیلم آموزش بستن روسری استفاده کنید.