آشنایی با شخصیت و اقدامات صدراعظم ایران امیرکبیر که در دوران ناصرالدین شاه قاجار سه سال و نیم خدمات ماندگاری در کشور انجام داد.