ناوبندر مکران بزرگترین کشتی جنگی خاورمیانه است و به عنوان یک پایگاه‌ دریایی متحرک می تواند؛ با پشتیبانی از ناوگان رزمی نیروی دریایی ارتش در آب‌های بین‌المللی، نقش ویژه‌ای در تامین منافع راهبردی ایران در عرصه آب‌های آزاد بازی کند.