افسانه ژاپنی ها به واقعیت پیوست نسخه ای دیگر از ربات های تبدیل شونده به ماشین