باور منه تنها یاور منه دنیا، اینو میدونه زهرا مادره منه، مادره منه میدونه دردامو میبینه اشکامو، مادره منه میشناسه غمهای این قلب شیدامو، مادرم تکیه گاه منه یه نگاش نوره راه منه، چادرش سرپناهه منه.