یکی از چالشهایی که پدر و مادرها با فرزندان کودک خود مواجهه اند، مشکل دارو دادن به آنها در این کلیپ طنز می توانید راه حل آن را ببینید.