تئاتری زیبا با موضوع میرزا تقی خان امیر کبیر با بازی مهدی سلطانی.