دشت و اون رودخونه ها، آسمون پاک ما به رنگ بهشته، هست خدا توی دلمون، که با آب و گلمون، عشق رو سرشته... نماهنگ زیبای کودکانه خوشا به حالت ای روستایی پخش شده از شبکه پویا