۲۰ دی ماه ‏سالروز درگذشت دردناک سیاست مدارِ تاریخ سازِ ایران میرزا تقی خان امیرکبیر است.