نظر شهید مظلوم دکتر بهشتی بهشتی در برنامه مناظره تلویزیونی اوایل انقلاب درباره اینکه راستگویی ضامن امن انقلاب است فریب و نیرنگ خطر برای انقلاب