قسمت اول تدریس درس پرواز، نشانه ی پـ پ قسمت اول ایجاد، انگیزه  تلفیق با درس علوم