قسمت دوم و آخر تدریس درس پرواز، نشانه ی پـ پ همراه با  بازی  تشخیص صدای پ و بازی  نقطه ها