پیاده روی سه ساعته برای تفحص پیکر مطهر شهید در ارتفاعات محور مریوان سنندج چهارشنبه 17 دی ماه.