دادستان نظامی تهران در برنامه بدون تعارف شبکه دو: لحظه باز کردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور کشورهای ذینفع در کشور فرانسه انجام شد.