خانم متین فر آموزگار کلاس دوم ابتدای درس تولید نان و ارزش گذاشتن به آن از فصل چهاردهم کتاب علوم پایه دوم ابتدایی رو دراین کلیپ آموزش تدریس می کنند.