تصاویری کوتاه از شلیک گاتلینگ بومی نصب شد روی خودروی ارس و اسلحه تهاجمی ساخت ایران.