یه کلیپ عجیب از محتوای داخل شکم ماهی، شاید از بچگی اونجا بوده تا بزرگ شده