سردار قاآنی شما مطمئن باشید، حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما را بدهند.