رهبر معظم انقلاب: اینا اگر واکسن بلدن درست کننف اگر کارخانه فایزرشان، می توانه واکسن درست کنه، چرا می خوان به ما بدن، خوب خودشون مصرف کنن!! آنقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن ...