دولت آمریکا در طول تاریخ بارها با انجام آزمایش های مخفی زیر پوشش پژوهش های علمی انسانهای بیگناه را وسیله دستیابی به اهداف، درمانی خود کرده است.