چرا پس از آنکه سازمان بهداشت جهانی هم این داروها را بی تاثیر می داند، این داروها در فهرست بیمه قرار گرفت؟ آیا این ماجرا در واردات واکسن هم تکرار می شود؟