آیا شما هم موقع صحبت در جمع، دچار استرس می شوید؟ از عدم تسلط به حرف های خوبی که برای گفتن دارید، رنج می برید؟ این ویدئو رو ببینید