ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک سه جزیره راهبردی در آب های خلیج فارس هستند، این سه جزیره بر تنگه هرمزی که روزانه 40 درصد از تولید روزانه نفت جهان از آن عبور می کند مشرف بوده، و کسی که بر این سه جزیره کنترل داشته باشد به راحتی حرکت کشتیرانی خلیج فارس را رصد میکند...