میون شعله ها در سوخت، به پشت در یه مادر سوخت، کسی یار نیامد، لگد ها دردسر باز شد، بلاهایی که آغاز شد... با نوای نریمان پناهی