از قرار سلطنت‌ طلب‌ها ارادت ویژه ای به ترامپ افزون بر امریکا دارند که همراه تسخیر کنندگان کاخ سیاه به راه افتاده اند.