از تو دارم هر چه دارم، از تو ممنونم خالقم، پروردگارم، از تو ممنونم از تو دارم جسم و جانم، هم زبانم هم بیانم، از تو گویا شد زبانم تا که نامت را بخوانم... سرود کودکانه در مورد شکرگذاری خداوند.