چرا نباید از دخانیات استفاده کنیم؟ چون آلاینده های سمی آن در ریه رسوب کرده و ریه ها را سیاه و فاسد می کند