کلیپی احساسی از مهارت عروسک گردانی خیابانی و دوست شدن عروسک اش با یک بچه کوچک