Why do I pray on Torbat، توضیحات یک مسلمان خارجی به زبان اینگلیسی و زیرنویس فارسی به این پرسش که فلسفه نماز خواند روی تربت چیست؟