دومین مستند بنیاد مکتب حاج قاسم؛ جستجوی رد پای حاج قاسم در سوریه، به روایت "فاطمه‌ علی" دختر سوریه‌ ای که چهار سال در محاصره داعش بود.