ماجرای عکس معروف حاج قاسم در محل وقوع جنگ صفین در آغاز عملیات آزادسازی بوکمال با روایت احمد عبدالرحیمی عکاس و مستند سازی که این تصاویر را ضبط کرده است.