نماهنگ بازسازی حاج قاسم به همراه بخشی از کتاب خودنوشته از چیزی نمی‌ترسیدم، مشیت خداوند بر این شد که زنده بمانم...