قرائت بخشی از وصیتنامه حاج قاسم توسط دانش آموزان مدرسه به سه زبان عربی، فارسی و اینگلیسی