لوح متحرک پاسداشت مجاهد بزرگ جهان اسلام، شهید ابومهدی المهندس گرافیکی ساده از یاری این شهید بزرگوار در کنار سردار دلها