کلیپ تدریس مفاهیم نیم، ثلث، ربع و خمس توسط سرکار خانم طیبه بهرامی برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی