خانم کشمیری در این کلیپ آموزشی نحوه به ده رسانی عدد را برای ریاضی پایه دوم ابتدایی تدریس می کنند.