«جمعه العطوانی» مدیر مرکز تحلیل سیاسی افق: سفیر وقت آمریکا در بغداد نزد آقای نوری المالکی آمد درحالی که ۲۸ تصویر از اجساد ۲۸ سرباز و افسر آمریکایی کشته شده را به همراه خود داشت درخواست مهلت برای فرار امریکایی ها داشت...