پیراهن پر ستاره از نماهنگ های شبکه نهال کودکانه و زیبا که از شبکه پویا پخش شده است؛ شب و بود من از حیاط خانه، آرام به آسمان پریدم، از باغ قشنگ آسمان ها، یک دسته گل ستاره چیدم...