ظریف: ما قصد برجام ۲ و ۳ نداشتیم! برجام ۲ که من می‌ گفتم برنامه جامع اقتصاد مقاومتی بود.